SPg – poradna

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA se zabývá:

 • Rozvojem, péčí, výchovou, vzděláváním a socializací dětí, mládeže a dospělých se zdravotním (mentálním, smyslovým, pohybovým či kombinovaným) hendikepem.
 • Předmětem SPg je zkoumání  podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců jedinců se speciálními potřebami. 
 • Cílem SPg je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či se znevýhodněním a dosažení maximální úrovně jeho socializace.

 

Odvětví SPg, která řeší výchovu a vzdělávaní dětí, mládeže a dospělých:

 • Psychopedie
 • Etopedie
 • Surdopedie     -  poruchy sluchu
 • Tyflopedie       -  zraku 
 • Somatopedie  -  zdravotní, tělesné a  pohybové  poruchy
 • Logopedie       -  řeč

 

ETOPEDIE se zabývá:

 • Rozvojem, výchovou a vzděláváním a socializací dětí, mládeže a dospělých s emočními poruchami a s poruchami chování.
  • Disociační chování: mírné odchylky od normy, stav se dá znormalizovat výchovou.
  • Asociační chování: závažnější odchylky pohybující se v mezích právního zákona.
  • Antisociální chování: porušování právních či společenských norem.

PSYCHOPEDIE se zabývá:

 • Výchovou, vzděláváním a integrací osob se zdravotním postižením, způsobeným mentální retardací či demencí.
 • Poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dyspinxie, dysmuzie).
 • Poruchami pozornosti a aktivity. 
 • Pervazivními vývojovými poruchami.
 • Vývojovými poruchami.

 

Coby speciální pedagog (etoped, psychoped) pracuji s dětmi od pěti let.

 


Skočit nahoru